Regulamin Konkursu Facebook

REGULAMIN KONKURSU „Przepis na słodki poczęstunek”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Organizatorem Konkursu „Przepis na słodki poczęstunek” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Spokojnej 4, 32-080 Zabierzów posiadająca nr NIP: 944-18-47-411 (zwany dalej „Organizatorem”)

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/gellwepl (zwanej dalej “Fanpage”) w aplikacji pod postem konkursowym (zwanej dalej “Aplikacją” lub “Aplikacją Konkursową”).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage i udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu organizowanego przez Foodcare sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ulicy Spokojnej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000146008, NIP: 944-18-47-411, REGON: 357069943), tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do otrzymania nagrody i wykonania obowiązków podatkowych a cofnięcie zgody na ich przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. Wiem, że administrator może przetwarzać moje dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą konkursu (prawnie uzasadniony interes administratora). Wiem, że mam prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia do innego administratora danych. Mam także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzanie w ww. celach przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs. Wiem, że moje dane osobowe zostaną przekazane dostawcom usług IT, dostawcom systemów informatycznych, kurierowi, właściwemu urzędowi skarbowemu, innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych na profilach prowadzonych przez Foodcare sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie w serwisach społecznościowych Instagram oraz Facebook. Wyrażam również na wykorzystanie dla celów przeprowadzenia w/w konkursu mojego wizerunku oraz wizerunków osób uwiecznionych na zgłoszonych do konkursu fotografiach jak również wykorzystywanie ich na zasadach określonych w zaakceptowanym przeze mnie regulaminie konkursu. Oświadczam, że dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłoszonych przeze mnie w ramach konkursu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z jego regulaminem oraz że wyrażam zgodę na dokonywanie zmian w zgłoszonych przeze mnie utworach oraz na nieodpłatne korzystanie ze zgłoszonych przeze mnie do w/w konkursu zdjęć oraz nagrań video w w/w profilach, jak również na wykorzystanie ich w materiałach reklamowych i promocyjnych, w tym billboardach, standach reklamowych, materiałach drukowanych itp. oraz w sieci Internet, a także przerobienie tychże zdjęć, w tym m.in. zmianę formatu, kolorystyki, opatrzenia napisami itp. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny, nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora z przysługujących mi osobistych praw autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do konkursu zdjęć”.

Wytypowanie kategorii w Aplikacji Konkursowej;

Polecenie aplikacji znajomym (o ile Aplikacja tego wymaga);

Dodanie w komentarzu przepisu na danie deserowe, którego składnik stanowić będą produkty Gellwe;

Dodanie zdjęcia obrazującego wykonane danie na podstawie przepisu.

Konkurs trwa od dnia 08.02.2021 godz. 12:00 do 28.02.2021 godz. 23:59.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

3. NAGRODA

Nagrodą główną w Konkursie jest zapas produktów Gellwe.

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Wyboru najlepszego rozwiązania zadania konkursowego dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Komisja wybierze jedno najlepsze zgłoszenie Uczestników oraz 3 zgłoszenia w celu stworzenia listy rezerwowej. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy. Komisję powołuje organizator.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 03.03.2021 roku. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria oryginalność wykonania zadania, zastosowaną technikę wykonania, pomysłowość, nakład pracy.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomości wysłaną na Facebooku.

Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona w Aplikacji Konkursowej do końca dnia 05.03.2021 r.

Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych str. 3 danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Świąteczny przepis Twojej babci”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Aplikacji Konkursowej.